ЛІТО "Кобзар"/
     
     

0a933c99

 
     
 
   
 

Положення про членство

 

Затверджено рішенням Правління  

Всеукраїнської громадської організації 

«Літературне об’єднання «Кобзар» 

 

«20» жовтня 2009 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО У ВсеукраїнськІЙ громадськІЙ організаціЇ «Литературне обєднання «Кобзар»

 

 Всеукраїнська громадська організація «Літературне об’єднання «Кобзар»» (далі - Організація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на засадах добровільності громадян України, для реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом.

 

Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством та законодавством тих держав, на територію яких може поширюватися її діяльність, нормами міжнародного права, а також її Статутом.

 

1.      Загальні положення

 

Положення про членство у Всеукраїнської громадської організації «Літературне об’єднання «Кобзар»» розроблене для виконання розділу 6 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Літературне об’єднання «Кобзар»»

 

Положення про членство у Всеукраїнської громадської організації «Літературне  об’єднання «Кобзар»» визначає порядок прийняття, виходу та виключення з членів Організації, а також порядок обліку членів, їх права та обов'язки.

 

Всеукраїнська громадська організація «Літературне об’єднання «Кобзар» існує не тільки для її членів, а є доступною для інших кіл суспільства, які є зацікавленими у тих заходах і стратегіях, які здійснює Організація.

 

2.      Членство в Організації

 

Членство в Організації може бути індивідуальним, колективним та почесним. Індивідуальні та колективні члени Організації мають рівні права і обов'язки.

 

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України та іноземних держав, незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, професійних досягнень та інше, котрі визнають Статут Організації і беруть участь у діяльності Організації.

 

Індивідуальними почесними членами Організації можуть бути громадяни України та іноземних держав, які зацікавлені в досягненні статутних цілей Організації, що беруть активну участь у її діяльності особистою працею, грошовими і майновими внесками і пожертвуваннями, здійснюють фінансування заходів Організації, а також мають особливі визначні заслуги в діяльності Організації. Почесного члена організації може бути звільнено від сплати членських внесків.

Індивідуальні члени Організації визнаються почесними у порядку, що затверджується Правлінням Організації.

Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, а також громадських організацій, які добровільно виявили бажання вступити до Організації, підтримують її статутні завдання, сприяють в їх виконанні та сплачують членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

Колективні члени Організації беруть участь у діяльності Організації, реалізують свої права і обов'язки через своїх повноважних представників.

Членство в Організації та вихід з нього є добровільними.

Члени Організації сплачують вступні, членські внески та інші добровільні внески на Статутну діяльність Організації. Порядок сплати вступних, членських та інших добровільних внесків регулюється Положенням про членські внески Всеукраїнської громадської організації «Літературне об’єднання «Кобзар»»

 

 

3. Права членів Організації

 

 Члени Організації мають право:


- Брати участь в управлінні Організацією безпосередньо через участь у Загальних зборах або через делегатів у порядку, передбаченому Статутом Організації;

 
- Обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

 
- Брати участь у роботі з’їздів, конференцій та інших заходах, що організовуються Організацією для виконання статутних завдань;

 
- Брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Організації;

 
- Звертатись до Організації за захистом своїх соціальних та професійних прав та законних інтересів;

 
- Одержувати всі види консультативної і методичної допомоги, а також методичні посібники та інші матеріали, які видаються Організацією;

 
- Користуватись культурними, матеріальними та соціально-побутовими благами, що надаються Організацією;

 
- Вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;


- Обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

 

- користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою Організації, відповідно до обсягу свого вкладу в її створення;

 

- вільно висловлювати  свої пропозиції та зауваження щодо  діяльності
Організації та виконання нею своїх завдань;

 

- публікувати свої творчі напрацювання у виданнях Організації;

 

- бути своєчасно проінформованими стосовно заходів, що плануються керівництвом Організації;

 

- одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації;

 

- вільно виходити із членів Організації;

 

- оскаржити рішення Правління про виключення з членів Організації;

 

- вносити пропозиції до порядку денного З’їзду Організації;

 

       Перелік прав не є вичерпним, члени Організації можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів або Правління.

 

4. Обов’язки членів Організації

 

Члени Організації зобов’язані:

- Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Організації, які є обов’язковими для її членів та відповідають чинному законодавству України;

- Підтримувати  Організацію матеріально, а саме: сплачувати членські внески у порядку, встановленому Правлінням Організації, а також своєю участю підтримувати  її діяльність (Положення про членські внески затверджується Правлінням);

- Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності;

- Не допускати дій, що дискредитують Організацію;

- Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення її Статуту;

- Виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації;

- Співпрацювати з керівними органами Організації з усіх питань, які стосуються її мети і завдань діяльності;

- Утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;

- Своєчасно та якісно виконувати доручення та прийняті рішення керівних органів  Організації;
- Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Організації;

- Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

5. Прядок прийому до Організації

 

Індивідуальне членство:

 

Індивідуальним членом Організації може бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та підтримує Організацію матеріально (сплачує членські внески чи іншим чином) та/або своєю безпосередньою участю у її діяльності. Засновники є індивідуальними членами Організації з моменту її реєстрації.

 

Прийом індивідуальних членів здійснюється Правлінням Організації на підставі письмової заяви та анкети, поданих особою, що бажає стати членом Організації, до відповідного місцевого осередку - за місцем проживання. Індивідуальне членство осіб, що взяли участь у створенні місцевих осередків до моменту реєстрації Організації, підтверджується подальшим рішенням Правління.

 

Вступ до членів Організації здійснюється на підставі

 

-          Заяви (додаток №1).

-          Резюме (додаток «2).

-          Документа, що підтверджує оплату вступного членського внеску.

 

Заява про прийом в члени Організації подається до Правління Організації і повинна містити:

- для індивідуальних членів: прізвище, ім'я, по-батькові, громадянство, місце постійного проживання, рік народження. До заяви додається резюме (Додаток № 2), опис досвіду роботи, письмове зобов'язання про виконання статутних обов'язків у випадку прийняття в члени Організації;

 

Колективне членство:

 

Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ і організацій, а також громадські організації, що визнають мету, завдання та Статут Організації, сприяють їх реалізації та підтримують Організацію матеріально (сплачують членські внески чи іншим чином) та/або своєю участю у її діяльності.

 

Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Правління на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, громадської організації, або їх керівних органів, та відповідної заяви, поданої до місцевої осередку Організації за місцезнаходженням підприємства, установи, організації, або керівного органу громадської організації. У окремих випадках зазначені документи можуть подаватися безпосередньо до Правління. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

 

Кандидат у колективні члени Організації, окрім заяви керуючого органу, подає Правлінню Організації відповідне рішення зборів колективу підприємства, установи, організації або рішення (протоколу) статутного органу громадських організацій, якому надано відповідні повноваження.

 

Підприємство, установа, організація або об'єднання громадян, колектив яких виявив бажання бути колективним членом Організації, також повинні надати: копію свідоцтва про державну реєстрацію.

 

Заява колективних членів повинна містити найменування, юридичну адресу, інформацію про державну реєстрацію та письмове зобов'язання про виконання Статутних обов'язків, Положень і правил Організації у випадку прийняття в члени Організації (додаток № 3)

 

Вступ до колективних членів Організації здійснюється на підставі:

 

-          Заяви керуючого органу.

-          Відповідне рішення колективу, бажаючого стати колективним членом.

-          Копії свідоцтва про державну реєстрацію.

-          Документа, що підтверджує оплату вступного членського внеску.

 

Пакет документів та заява про вступ у члени Організації підлягає розгляду Правлінням Організації на протязі місяця. Рішення про вступ в члени Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від складу Правління Організації.

 

Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття Правлінням рішення про прийом кандидата до Організації, йому надсилається повідомлення про прийом до Організації, витяг з протоколу засідання Правління про прийом в члени Організації, розмір та строк сплати членського внеску, необхідні документи та матеріали Організації (положення, процедури та інше в разі необхідності). Заявник повинен перерахувати на розрахунковий рахунок Організації встановлений вступний внесок та членський внесок за наступний період його членства.

 

Після прийняття у члени Організації, індивідуальному Членові Організації вручається свідоцтво встановленого Правлінням зразка за підписом Голови Організації та затверджений печаткою.

 

Колективному члену Організації вручається Диплом Колективного Члена (затверджений Правлінням Організації) за підписами Голови Організації та членів Правління Організації, обов’язково затверджений круглою печаткою.

 

У випадку втрати Свідоцтва члена Організації за його письмовою заявою видається дублікат Свідоцтва.

 

У випадку відмови у прийнятті до членів Організації заявнику надсилається письмове повідомлення про відмову із зазначенням її причин. Якщо заяву заявника буде відхилено, він має право подати нову заяву не раніше, ніж через 3 календарних місяців після подачі попередньої заяви

 

 

6. Облік членів Організації

 

Облік членів Організації здійснюється повноважним членом Правління Організації, який призначається Головою Організації і веде реєстр членів Організації.

На кожного члена Організації ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженої Правлінням Організації.

Кожні півроку член Організації зобов'язаний поновлювати дані картки персонального обліку на запит повноважного члена Правління Організації.

 

7. Припинення членства в Організації

 

Членство в Організації припиняється: виключенням члена з Організації або у добровільному порядку.

Член Організації вправі в будь-який час вийти з членів Організації подавши про це відповідну заяву (довільна форма) до Правління Організації. Право на вихід із Організації є невід'ємним.

Індивідуальний член Організації - фізична особа вправі подати заяву про вихід як особисто (при цьому повноважний член Правління Організації, що приймає заяву, пересвідчується в особі, або надіслати заяву поштою, підпис на заяві повинен бути засвідчений нотаріусом.

Колективний Член Організації вправі подати заяву про вихід через свого повноважного представника або поштою. До заяви додається рішення повноважного органу, завірене печаткою юридичної особи, про вихід з членів Організації.

У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.

Член Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління з наступних підстав:

- недотримання чинного законодавства та Статуту Організації, а також інших Положень і правил Організації;

- систематичного невиконання рішень керівних органів та своїх обов'язків як члена Організації, у тому числі пов'язаних зі сплатою вступного і членського внесків, за винятком випадків, коли рішенням Правління члена Організації звільнено від сплати таких внесків;

- вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або істотно погіршують фінансове становище Організації, або завдають шкоду репутації Організації та її членів;

- втрати ділових контактів з Організацією (більше двох років);

- невиконання своїх обов'язків перед Організацією;

- ліквідації члена Організації як юридичної особи.

Голова Організації після отримання відповідної заяви від члена Правління Організації або за власною ініціативою з підстав перелічених в п. 7. цього Положення скликає засідання Правління Організації (або інформує про це членів Організації).

Рішення про вихід або виключення з членів Організації приймається на засіданні Правління Організації звичайною більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Організації (їх представників), або шляхом закритого, чи відкритого голосування, та оформлюється Протоколом засідання. Датою припинення членства є дата прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.

Рішення про вихід або виключення з членів Організації надсилається виключеному члену Організації протягом 10-ти днів з дати прийняття.

Припинення членства в Організації наступає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління у випадках:

- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;

- смерті члена Організації.

 

Додатково, колективне членство може бути припинене у разі:

 

- добровільного виходу за рішенням зборів колективу підприємства, установи, організації, керівного органу громадської організації (на підставі поданої заяви та відповідного рішення);

- припинення діяльності (ліквідації, реорганізації) члена  Організації;

- виключення з членів  Організації за рішенням Правління у випадках:

- припинення участі колективного члена у практичній діяльності Громадської Організації протягом двох років.

 

При виході/виключенні з Організації Свідоцтво/Діплом про членство в Організації анулюється, відомості про що підлягають оприлюдненню.

Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний вступ до Організації протягом 1 (одного) року.

 

 

У разі добровільного припинення членства в Організації або виключення члена з Організації, майно та кошти (у тому числі внески), передані таким членом Організації у власність Організації, поверненню не підлягають. Особи, що вийшли чи були виключені з Організації не мають права вимагати відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з їх членством в Організації.

 

 

8. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Організації.

 

Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Правління, членами Організації, керівними та іншими органами Організації та набувають чинності після їх затвердження Правлінням Організації.

 

Усі питання, не врегульовані Статутом Організації, цим Положенням і внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

Голова Всеукраїнської громадської організації

«Літературне об’єднання «Кобзар»»

 

Д. С. Папета

 

«20» жовтня 2009 р.