ЛІТО "Кобзар"/
     
     

Подводно-технические работы рейтинг 0a933c99
 
     
 
   
 

Про нас

Затверджено рішенням Правління
Всеукраїнської громадської організації
«Літературне об’єднання «Кобзар»
«20» жовтня 2009 р.

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВСЕУКРЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЛІТЕРАТУРНЕ ОБ
ЄДНАННЯ «КОБЗАР»

Всеукраїнська громадська організація «Літературне об’єднання «Кобзар»» (далі - Організація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на засадах добровільності громадян України, для реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом та цім Положенням.

Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством та законодавством тих держав, на територію яких може бути поширюватися її діяльність, нормами міжнародного права, а також її Статутом.

Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням і зображенням своєї символіки, бланки і штампи з своїми реквізитами, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законом порядку.

Діяльність Організації поширюється на територію України, а також може поширюватися на територію інших держав, де можуть бути створені її представництва.

Організація взаємодіє з іншими громадськими об'єднаннями, юридичними і фізичними особами, профспілковими організаціями, які своєю діяльністю сприяють їй у виконанні статутних завдань.

Юридична адреса Організації:
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського 131.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів. 

Організація самостійно визначає структуру управління, розробляє програми свого розвитку.

Головні питання діяльності Організації вирішуються на загальних зборах Організації.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Головною метою  Організації є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних інтересів. Це всебічне сприяння розкриттю і реалізації творчого потенціалу членів об'єднання, Задоволення та захист їхніх законних прав і громадських інтересів у творчих сферах суспільного життя. Пріоритетним напрямком діяльності Організації є відродження української літератури, возвеличення та повноцінне розкриття творчого та культурного життя нації.                                     

Для досягнення поставленої мети  Організація  у  визначеному порядку вирішує такі завдання:

 • представляє  законні  інтереси  своїх  членів   в   органах державної влади та управління України;
 • приймає участь в формуванні інституційних механізмів взаємодії органів влади, творчих спілок, літературних об’єднань,  професійних експертів української літератури та громадських організацій у справі розробки та впровадження результативної діяльності у сфері розкриття творчого потенціалу нації;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління  з  питань найглибшого розвитку української мови та літератури;
 • у разі необхідності бере участь у формуванні  та  виконанні національних програм  у культурних та освітніх  сферах ;
 • здійснює  співробітництво  з  державними   і   громадськими об'єднаннями,  підприємствами  і установами,  а також з приватними особами , як на території України,  так і за її межами з питань,  що відносяться до статутних завдань  Організації;
 • сприяє державним, у тому числі культурним і освітнім організаціям у справі патріотичного та культурного виховання молоді.
 • здійснює встановлення і розвиток гуманітарних, економічних, інформаційних, благодійних і інших контактів із усіма зацікавленими організаціями, установами та підприємствами, у тому числі і за кордоном, при реалізації програм Організації;
 • сприяє діловій активності, реалізації творчого та інтелектуального потенціалу членів Організації, супроводжує їх на шляху повного розкриття творчого потенціалу.
 • здійснює правовий і соціальний захист своїх членів;
 • забезпечує  членів  Організації необхідними видами інформаційних, консультативних та інших послуг;
 • інформує громадськість про роботу  Організації.
 • здійснює діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Громадської Організації та не має на меті отримання прибутку;
 • утворює благодійні організації, об’єднання,  та окремі благодійні акції, або благодійні внески за рахунок власних коштів.
 • сприяє у розробці   на   основі   узагальнення   практики   науково обґрунтовані   методи   та   рекомендації  в області Української літератури та іншого творчого життя.
 • бере  участь  у  навчальній  та  просвітницькій діяльності з питань української та всесвітньої літератури, мови та творчості; сприяє  підготовці  кадрів  та  обміну досвідом у цій області, у тому числі за кордоном;
 • сприяє активній пропагандистській  діяльності щодо утвердження у суспільній свідомості важливості підвищення культурного потенціалу національного життя;
 • сприяє у розвитку  міжнародного співробітництва,  бере участь у роботі міжнародних громадських (неурядових) організацій;
 • приймає участь в об'єднанні  інтелектуальних  та  матеріальних ресурсів,   у   формуванні   системи  інформаційного  забезпечення  в області літератури та творчості:
 • збирає, аналізує, систематизує та поширює навчально-методичну та іншу інформацію за напрямами діяльності Організації, пропагує свої ідеї та цілі;
 • бере участь у теле- та радіопередачах, готує і надає матеріали з питань діяльності Організації та її членів для преси;
 • засновує засоби масової інформації;
 • одержує в установленому порядку від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
 • представляє і захищає законні інтереси Організації та її членів на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на території України і за кордоном, надає юридичну, та іншу  допомогу своїм членам, в тому числі у суді;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • проводить конференцій, наради, семінари, лекцій, "круглі столи" та інші масові заходи в установленому порядку, що відповідають статутним завданням Організації, або бере участь у такого роду заходах інших громадських об'єднань;
 • засновує на добровільних засадах разом з іншими об'єднаннями громадян спілки (союзи, асоціації тощо) відповідно до законодавства України;
 • сприяє залученню міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для проведення заходів в рамках статутної діяльності Громадської Організації з метою утвердження принципів культурного розвитку нації;
 • сприяє створенню сучасної бази творчих спілок, літературних об’єднань, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення;
 • організує впорядковане дозвілля молоді, проведення конкурсів, фестивалів, інших культурних заходів;
 • здійснює участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;
 •  організує та забезпечує зустрічі з видатними авторами, вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями та іншими цікавими людьми;
 • приймає участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів;
 • підтримує міжнародні зв'язки, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій;
 • здійснює вплив на духовний та фізичний розвиток молоді, виховання у них почуття патріотизму, вплив на розвиток і поглиблення міжнародних контактів між молодіжними творчими організаціями;
 • створює сприятливі умови для активного залучення громадян до соціального, творчого, та культурного життя суспільства;
 • сприяє професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців - членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації;
 •  здійснює проведення лекцій, семінарів, науково-практичних, творчих та інших конференцій;
 • формує досвід спільної міжнародної, культурної, мистецької  та гуманітарної діяльності молоді;
 • всебічне сприяє прогресивним формам навчання та підготовки фахівців у галузі культури та мистецтва;
 • сприяє формуванню громадянської свідомості молоді, основаної на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
 • ініціює та проводить незалежні соціологічні опитування з питань, які цікавлять громадян, стосовно літератури, авторського права, творчості та мистецтва;
 • приймає участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.
 • приймає участь у різних соціальних програмах, розробляти і сприяє реалізації власних соціальних програм;
 • проводить благодійні заходи;
 • ідейно, організаційно, фінансово і матеріально підтримує своїх членів та інших організацій, діяльність яких спрямована на досягнення статутних цілей Організації;
 • проводить загальнонаціональні та інші літературні конкурсі.
 • займається видавництвом друкованих збірок, художньої, енциклопедичної та довідкової літератури.
 • організовує літературні студії при дитячих будинках, школах, гімназіях та вищих навчальних закладів.

На цьому списку завдання та напрямки нашої діяльності не зупиняються.

Якщо Ви маєте питання чи пропозиції стосовно співпраці, або діяльності «Літературного об’єднання «Кобзар» - звертайтеся до нашого інформаційного центру за адресою:

LITO_Kobzar@ukr.net

 

З повагою,
Голова Всеукраїнської громадської організації
«Літературне об’єднання «Кобзар»

Дмитро Папета